List do rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Warszawa, dn. 04 kwietnia 2019 r.

Drodzy Rodzice,
w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, starając się zniwelować Państwa obawy
dotyczące sytuacji w tym okresie w przedszkolach i szkołach, uprzejmie informuję że
przepisy prawa oświatowego regulują zadania dyrektora związane z zapewnieniem opieki
uczniom w sytuacji kryzysowej, która może być wywołana strajkiem.
Fakt przystąpienia nauczycieli do strajku nie zwalnia dyrektora z wykonania zadania
polegającego na zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na
terenie szkoły. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej
zamknięcia. Zapewnienie opieki uczniom powinno odbywać się zgodnie z planem pracy
przedszkola oraz szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli
dziecko z niego korzysta.
W sytuacji przewidywanego strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek
zawiadomienia o tym fakcie rodziców. Macie Państwo prawo do informacji, w jaki sposób
przedszkole lub szkoła zapewni w tym czasie opiekę Waszym dzieciom.
Nie wszystkie szkoły/placówki wdrożyły procedury, w efekcie których nauczyciele w nich
pracujący rozpoczną strajk. Dlatego, jeżeli nie otrzymacie Państwo komunikatu od dyrektora
przedszkola lub szkoły o przystąpieniu nauczycieli do strajku, bez obaw możecie
przyprowadzić lub wysłać dziecko do szkoły i nie powinno spotkać się z sytuacją nieprzyjęcia
lub odesłania.
Jeżeli jednak, nie otrzymacie Państwo wystarczających informacji, a przedszkole/szkoła
nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, ten fakt można zgłosić do organu prowadzącego
(odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta) oraz kuratora oświaty.
Wierzę w Państwa wyrozumiałość, a także w sumienność i odpowiedzialność Dyrektorów
przedszkoli i szkół, które pozwolą na przezwyciężenie trudnej sytuacji z poszanowaniem
uprawnień uczniów i ich rodziców.
Z wyrazami szacunku
wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek
Mazowiecki Wicekurator Oświaty